आधारभुत तहको अन्तिम परिक्षा सम्बन्धि धुलिखेल नगरपालिकाको सूचना !!