News and Notices

Letter of Intent

To download Letter of intent (standard Form) click on  below link.

धुलिखेल नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा सम्पन्न |

मिति २०७४/०३/३० गते धुलिखेल नगरपालिकाको आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट ,धुलिखेल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७४ र धुलिखेल नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७४ प्रथम नगर सभाबाट पारित भई स्वीकृत गर्दै प्रथम नगर सभा सफलता पुर्वक समापन गरिएको छ |

धुलिखेल नगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट |

मिति २०७४/०३/२५ गते  धुलिखेल नगरपालिकाको पहिलो नगर सभामा नगर प्रमुख श्री अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत नीति,कार्यक्रम तथा बजेट |

विषयगत समितिहरुको बैठक सन्चालन |

विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन
विभिन्न  विषयगत समिति बैठक सन्चालन

नगर सभाको लागि आवश्यक तयारी  तथा समृद्ध धुलिखेल नगरपालिकाका निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत क्षेत्र सम्बन्धि  छलफल तथा मार्गदर्शनका लागि धुलिखेल नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा मिति २०७४/०३/२४ गते विहान ८:००  बिभिन्न विषयगत समितिको बैठक आयोजना गरी संचालन गरिदै  |

Pages