घरको/गारोको बनावट अनुसार परिवार संख्या

Supporting Documents: