दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न (आ.व.२०७३/७४)