धुलिखेल नगरपालिका,नगर कार्यपालिका(कार्य सम्पादन ) नियमावली-२०७४