धुलिखेल नगरपालिका, नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन ) नियमावली -२०७४