नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा समापनका केहि तस्विरहरु

मिति: २०७४ चैत्र ९ गते