पूर्ण खोप नगरपालिका घोषणा तथा प्रमाणीकरण कार्यक्रमका झलकहरु..