फोहोर व्यवस्थान बारे Bill and Melinda Gates Foundation का प्रतिनिधिहरु संग अन्तरक्रिया गरिदै