Sweden को Stockholm को उप मेयरको टोलीसँग नगरपालिकाका महिला प्रतिनिधिको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम