आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं ७ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं ११ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं ३ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

आ व २०७५/७६ को वार्षिक नगर विकास योजना तर्जुमा अन्तर्गत वडा नं २ मा वडा भेला आयोजनाका झलकहरु

Pages