सेवाहरु

सेवा प्रकार: घर जग्गा

सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
कुमार बस्नेत
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)
सेवा शुल्क
आर्थिक एन-२०५४ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल
 •  नागरिकता प्रमाणपत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल लालपुर्जा
 • घरनक्सा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि र सक्कल प्रमाण पत्र
 • सम्पत्ती हकवालाहरुको नाम,नाता उल्लेख,
 • योजना तथा शहरी विकास शाखाबाट सम्पत्तीको
 • मुल्याकंन
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • मुल्याकंन अनुसारको कर चुक्ता गर्नु पर्ने ।
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • वडा सचिव वा समितिको सिफारिस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता,
 • पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको
 •  दस्तखत
 • पत्रको चलानी
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
धन बहादुर बस्नेत
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")
सेवा शुल्क
धरौटी बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु
 • धरौटिको सक्कली रसिद
 • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन
 • प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
 • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
 • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय
 • प्रतिलिपी
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • निवेदन दर्ता,
 • योजना तथा अनुगमन शाखाप्रमुखको सिफारिस
 • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • धरौटी फिर्ताको निर्णय
 • धरौटी फिर्ता
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
२१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
हरेराम हुमागाईं (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)
सेवा शुल्क
नगरपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरु
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं.देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको  प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फरमेट मा तयार भएको कम्प्युटरकृत
 • गरिएकोघरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरकोडिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता
 • गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासन (कोठा नं.२८) बाट
 • खरिद गर्नु पर्ने
 • गत बर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा)
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • व्यहोरा सहितको निवेदन फाराम
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • फिल्ड निरीक्षण तथा निवेदन दर्ता
 • १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन
 • सर्जमिन मुचुल्का पत्र तयारी र सनाखत, वडा सचिवको किटानी सिफारीससंधियारको दस्तखत
 • नभएमा पुन ७ दिनको सूचना र स्थानयि पत्रिकामा २१ दिनको सूचना प्रक्रिया पुगेको ७ दिन पछि
 • नक्सापास हुने
 • नक्सापास दस्तुर नगरपरिषदबाट
 • तोकिए बमोजिम
 • अस्थायी प्रमाण पत्र तयारी र
 • स्वीकृती
 • फिल्ड निरीक्षण
 • स्थायी प्रमाण पत्रको लागि निवेदन
 • फिल्ड निरीक्षण
 • निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी
हरेराम हुमागाईं (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क
"ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"
आवश्यक कागजातहरु
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर,
 •  आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • वडा सचिवको किटानी सिफारीस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता,
 • प्रमाण-पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको दस्तखत
 • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– जम्मा २२५/–
आवश्यक कागजातहरु
 • नागरिकताको फोटोकपी
 • एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको फोटोकपी
 • लालपूर्जाको फोटोकपी
 • स्थायी नक्सापासको इजाजत पत्रको फोटोकपी
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वाहेक सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– सर्जमीन २००/– जम्मा ४२५/–
आवश्यक कागजातहरु

निवेदन,
स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
फिल्ड बुक
नाता प्रमाणित
मृत्युदर्ता
नागरिकता / जन्म दर्ता
नापी नक्साकोे फोटोकपी

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– जम्मा २२५/–
आवश्यक कागजातहरु

निवेदन, निवेदकको ने.ना.प्र.प.,शेष पछिको वकस पत्र, मृत्यू दर्र्ता, नाता प्रमाणित, ज.ध.प्र.पु., एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ।

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घर जग्गा
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/- र सिफारिश दस्तुर नपाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु

निवेदन, निवेदक तथा नामसारी गर्नुपर्ने व्यक्तिको नागरिकता÷जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता मृतकको २ वा सो भन्दा वढी हकदारहरु भएमा हकदारको उपस्थितिमा मञ्जूरीनामा, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद, नाता प्रमाणितको फोटोकपी आवश्यक भएमा नापी नक्सा ्र सम्बन्धित वाडाको भन्दा अन्य वाडाको हकमा स्थानीय तहको किटानी सिफारिश पत्र वा वसाई सराई प्रमाण पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: सामाजिक सुरक्षा

सेवा प्रकार
सामाजिक सुरक्षा
लाग्ने समय
जेष्ठ नागरिक, दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामीतोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने ्र वर्ष उमेर पुग्ने चौमासिकमा र अन्यको हकमा सोहि आ।व।को निवेदन पेश गरे पश्चातको चौमासिक सोका लागि सामाजिक सुरक्षासमितिको बैठकबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु
 • एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भई निर्देशिका बमोजिम शर्त पुरा भएको र जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुरा भएको नागरिकताको प्रतिलिपी । 
 • बिधवा महिलाको लागि श्रीमान्को मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी, अन्यत्रबाट आएको भए बसाई सराई प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईजको २÷२ प्रति फोटो, निवेदन
 • दलित जेष्ठको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको नागरिकता प्रतिलिपी
 • दलित बालबालिका पोषण अनुदानको लागि (जन्मेदेखी पाँच बर्ष) जन्मदर्ता र आमा वा संरक्षकको नागरिताको प्रतिलिपी । 
 • अपा· परिचय पत्रको लागि जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट जारि गरिएको अपा·ता परिचय पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, पुर्ण अपा·को हकमा संरक्षक समेतको २ प्रति फोटो  (सबै लाभ ग्राहीहरुको निवेदनसंग २÷२ प्रति फोटो अनिवार्य)
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: घटना दर्ता

सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु
 • मृतकको नागरिकता
 • सूचना दिने मानिसको नागरिकता
 • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
३५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रु.८ र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०
आवश्यक कागजातहरु
 • दुलाहा–दुलहीको नागरिकता
 •  दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
 • माइती तर्फ बाबु÷आमाको नागरिकता (दुलहा दुलही दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुुनपर्ने)
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
घटना दर्ता
लाग्ने समय
प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी
स्थानिय पञ्जिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
३५ दिन भित्र निःशुल्क, ३५ देखि ७० दिन भित्र रु.८ र सो भन्दा बढी भएमा रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरु
 •   सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
 •  आमाको नागरिकता
 •   नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता
 •   सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य ब्यक्ति हुनुपर्ने 
 •   अस्पतालमा भए अस्पतालको कागजात 
   
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया

सेवा प्रकार: नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस

सेवा प्रकार
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर अवस्था हेरी मिल्ने भए सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २०००/– जम्मा २०२५/–
आवश्यक कागजातहरु
 • कुनदेशको नागरिक हो उक्त देशको नागरिकता त्याग गरेको कागजात
 • नाता कायम भई रहेको भए स्वदेशी वा विदेशी तर्फको सम्बन्ध र विषयमा आधारित प्रमाणहरुको फोटोकपी
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
लाग्ने समय
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
सिफारिश दस्तुर रु. २५/– दस्तुर रु. ४०/– जम्मा ६५/–
आवश्यक कागजातहरु
 • २ प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी,
 • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
 •  जन्म दर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता, अस्थायी निस्सा, 
 • नापी नक्साकोे फोटोकपी
नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. २५/– र सिफारिश दस्तुर रु. २००/– जम्मा २२५/–
आवश्यक कागजातहरु

निवेदन, निवेदकको ने.ना.प्र.प.,शेष पछिको वकस पत्र, मृत्यू दर्र्ता, नाता प्रमाणित, ज.ध.प्र.पु., एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ।

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया
सेवा प्रकार
नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
लाग्ने समय
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क
निवेदन दस्तुर रु. ५० /- र सिफारिश दस्तुर रु. २००/- सर्जमीन २००/- जम्मा ४५०/-
आवश्यक कागजातहरु

निवेदन, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, निवेदक तथा नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नागरिकता÷जन्म दर्ता, मृत्युदर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी र ३÷३ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।
(फोटो प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयं सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुनुपर्नेछ )

नमुना फाराम तथा अन्य
प्रक्रिया