सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ईन्टरनेट जडान कार्यका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

यस धुलिखेल नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका १२ वटा वडा कार्यालयहरुमा ईन्टरनेट जोड्ने कार्य सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा गराउनु पर्ने भएकोले सम्बन्धित ईच्छुक संस्था/ सप्लायर्सबाट  शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

सूचना ||

बोलपत्र खोल्ने मिति र समय हाललाई स्थगित बारे धुलिखेल नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना |

बोलपत्र खोल्ने मिति र समय हाललाई स्थगित बारे धुलिखेल नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना |

Pages