FAQs Complain Problems

समाचार

Budget and Program

आय-व्याय विवरण (आ.व.०७२/०७३-०७४/०७५)

तिन वर्षको आय विवरण(०७२/०७३-०७४/०७५)

तिन वर्षको व्याय विवरण (०७२/०७३-०७४/०७५)

 

आ.व. २०७३/७४ का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु

धुलिखेल नगरपालिका कार्यालय आ.व. २०७३/७४ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरु लक्षित वर्ग योजना तथा कार्यक्रमहरु वडा नं. 9828000 १०% बालबालिका लक्षित कार्यक्रम जम्मा रु.

Pages