FAQs Complain Problems

समाचार

उप-मेयर संग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान प्रस्ताब आह्वानको समय सिमा थप गरिएको सम्बन्धमा |

उप-मेयर संग महिला कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान प्रस्ताब आह्वान भए बमोजिमको प्रस्ताबना सबै वडाबाट प्राप्त भैनसकेको र अत्यन्तै न्यून संख्यामा प्रस्तावना पेश गर्ने अवधि एक हप्ता थप गरि मिति २०७८/०१/१५ गते सम्म कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ |