FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति २०७३-०३-२०

-------------------------------------------------------------------------------------

यस नगरपालिकाको आ.व. ०७२/७३ तेस्रो चौमासिक अवधिमा भए गरिएका योजना, कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई देहाय बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण सरोकारबाला संघ संस्था तथा नगरवासीहरुमा हार्दिक अनुरोध छ ।

--------------------------------------------

कार्यक्रम

-----------------------------------------

मिति - २०७३-०३-२८, मङगलबार

समय - दिनको १:०० बजे

स्थान - धु.न.पा. सभाहल

----------------------------------------