२८ औं नगरपरिषदबाट स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु-बजेट बक्तव्य

२८ औं नगरपरिषद सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम
धुलिखेल नगरपालिका स्थापना पछिको २८ औं नगरपरिषदबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री विश्वराज मरासेनी ज्यू बाट प्रस्तुत बजेट सम्वन्धी वक्तव्यः
धुलिखेल नगरपालिकाको सम्मानित नगर परिषदमा पाल्नु हुने,
आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू,
विशिष्ट अतिथि माननीय संबिधानसभा सदस्य ज्यूहरु,
श्रीमान् प्रमख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
श्रीमान् स्थानीय विकास अधिकारीज्यू,
सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु,