FAQs Complain Problems

समाचार

घरनक्सा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
हरेराम हुमागाईं (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)
सेवा शुल्क: 
नगरपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना
आवश्यक कागजातहरु: 
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गाको कित्ता नं.देखिएको नापी शाखाबाट प्रमाणित गरेको हालसालैको नापी नक्सा ।
 • कित्ताकाट भएको भए सोको  प्रमाणित फाईल नक्सा
 • कार्यालयको स्वीकृत फरमेट मा तयार भएको कम्प्युटरकृत
 • गरिएकोघरको डिजाइन नक्सा – ३ प्रति
 • तला थपको लागी भए पहिले नक्सा पास भएको घरकोडिजाइन नक्सा र घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको यस न.पा.मा दर्ता
 • गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • नक्सापास फाराम राजस्व प्रशासन (कोठा नं.२८) बाट
 • खरिद गर्नु पर्ने
 • गत बर्षसम्म न.पा.लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण,
 • फोटो ४ प्रति
 • व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी (व्यावसायको हकमा)
प्रक्रिया: 
 • व्यहोरा सहितको निवेदन फाराम
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • फिल्ड निरीक्षण तथा निवेदन दर्ता
 • १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन
 • सर्जमिन मुचुल्का पत्र तयारी र सनाखत, वडा सचिवको किटानी सिफारीससंधियारको दस्तखत
 • नभएमा पुन ७ दिनको सूचना र स्थानयि पत्रिकामा २१ दिनको सूचना प्रक्रिया पुगेको ७ दिन पछि
 • नक्सापास हुने
 • नक्सापास दस्तुर नगरपरिषदबाट
 • तोकिए बमोजिम
 • अस्थायी प्रमाण पत्र तयारी र
 • स्वीकृती
 • फिल्ड निरीक्षण
 • स्थायी प्रमाण पत्रको लागि निवेदन
 • फिल्ड निरीक्षण
 • निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र